Høringssvar angående vandområdeplan i Syd- og Sønderjylland

Høringssvar angående vandområdeplan i Syd- og Sønderjylland

I de vandområdeplaner, der netop har været i høring (Høringsfrist 22. juni 2022), bliver det forlangt, at landbruget fortsat skal bidrage med en yderligere reduceret kvælstofudledning.

Familielandbruget har i samarbejde med, Sønderjysk Landboforening, LandboSyd og Kolding Herreds landboforening udarbejdet et fælles høringssvar til vandområdeplaner i det Syd og sønderjyske område. Vi er gået sammen om et fælles høringssvar, for at gøre opmærksom på den skæve vægtning af miljømålene i Vandområdeplanerne, og for at anmode Miljøstyrelsen om at revidere indsatskravene og inddrage andre og nye tiltag, herunder ikke mindst at viden og indsatser i langt højere grad målrettes de lokale forhold.

Høringssvaret bygger dels på en del Fjordrapporter udarbejdet af SEGES Innovation.

Vi fremfører og underbygger bl.a.:

  • Krav om yderligere målrettede tiltag, som flere efterafgrøder, vil ikke med sikkerhed medføre væsentlige forbedringer af vandmiljøet i Kystvandopland Lillebælt Jylland
  • Det er særdeles kritisabelt, at yderligere krav om tiltag på dyrkningsfladen ikke er konsekvensberegnede. SEGES’ beregninger viser, at nye krav på dyrkningsfladen vil blive voldsomt økonomisk indgribende over for landbruget, og i flere fjordoplande så omfattende, at det reelt vil føre til en afvikling af en stor del af landbrugserhvervet
  • Massive krav om yderligere målrettede tiltag på dyrkningsfladen, som f.eks. endnu flere efterafgrøder, vil påvirke samfundsøkonomien i Syd- og Sønderjylland som følge af et fald i fødevareproduktionen med afledte konsekvenser for beskæftigelsen
  • Vandområdeplanerne mangler fokus på effekten af fosfor som begrænsende faktor for algevækst i fjordene
  • Vandområdeplanerne mangler fokus på andre presfaktorer, der kan være afgørende for vandmiljøet i vores fjorde og Lillebælt.

Du kan se høringssvaret her: Høringssvar