Vi skal alle gøre noget!

Vi skal alle gøre noget!

Vi skal alle gøre noget!

Alle foreninger, direktører og formænd samt relevant personale har netop været inviteret til møde på SEGES angående:

  1. Udtagning af lavbundsjorder (kulstofholdige jorde)
  2. Vådområder og minivådområder
  3. Den fremtidige arealanvendelse
  4. Kvælstof - virkemiddelindsats

Udtagning af lavbundsjorde går stærk fremad, og SEGES oplyser, at der er tilmeldt 56.000 ha. som skal for-undersøges for at se, hvor meget kulstof der er i jorden. Med den fremgang er jeg fortrøstningsfuld for, at vi inden 2030 når de ønskede 70.000 ha. lavbundsarealer, plus de 70.000 ha. randzoner, som der er aftalt i 3 parten. Ikke mindst fordi der er aftalt større fokus på myndighedsbehandlingen.

På etablering af vådområder og minivådområder “hænger landbruget til gengæld i bremsen”, og jeg minder lige om, at det også er en del af Landbrugsaftalen der blev indgået tilbage i 2021. Minivådområderne som vi landmænd skal lave, kom nok skidt fra start med fjollede underkendelser hvor f.eks. dybden blev målt med en fiskestang, og de efterfølgende ikke kunne godkendes, og der var jo udlagt betydelige summer fra landmandens side.

I skrivende stund er der ifølge SEGES kun 2 projekter der ”mangler” udbetaling. Så kære kollegaer vi skal virkelig op i gear her. Som eksempel skal der laves 100 minivådområder ved Haderslev fjord. Der er der ind til videre kun lavet et par håndfulde, på trods af at der har været inviteret til og holdt flere lodsejermøde.

Jeg tror simpelthen ikke, at det er gået op for mange landmænd, at konsekvensen af manglende etablering af minivådområder bliver en gødningsreduktion og endnu flere efterafgrøder.

I Landbrugsrådgivning Syd opruster vi gerne på området, og ønsker om muligt at ansætte en til to udtagningskonsulenter, der dels ved opsøgende arbejde, og samarbejde med planteavlskonsulenterne, skal finde egnede steder til bl.a. flere minivådområder og hjælpe jer landmænd med ansøgning og proces, ganske gratis, så vi sikrer at vi kommer i mål i hele region syd.

Ved arealanvendelsen er der ønsker på ca. 1 mill ha ud af de 2,6 mill ha landbruget dyrker i dag. Her er det især plantning af skov og udtagning af lavbundsarealer som er i spil. På arealanvendelsen skal der samtænkes, så plantning af skov sker de steder hvor skoven gavner mest samtidig f.eks. kvælstofreduktion, sikring af grundvand/BNBO og biodiversitet. Og der er flere muligheder.

Kvælstofpåvirkningen er meget forskellig i de enkelte vandoplande. Men de store problemer i oplandet der f.eks. afvander til Knude Dyb ud for Fanø skal vi have set på igen. Vi må her have set på, om der skulle være særlige områder i vandoplandet, hvor der udvaskes særlig meget fra. For det kan jo ikke passe, at hele oplandet udleder så meget mere kvælstof end de øvrige vandoplandsområder.

 

Antoni Stenger

Formand for Sønderjysk Familielandbrug

Fam.stenger@icloud.com

24 22 29 60