Familielandbruget

Vi har familien i centrum... hele vejen

Familielandbrugets mærkesager

I Familielandbruget har vi indflydelse på det politiske igennem Landbrug & Fødevarer, men også lokalt. Vi arbejder pt. især med fokus på følgende mærkesager:

Omfordelingsstøtte

Omfordelingsstøtten er en stor del af den landbrugsdebat som en del af den fælles landbrugspolitik (CAP-reformen). Den kan være med til at udligne nogle af de skævheder, der i systemet, bl.a. de faste omkostninger, som rammer de mindre landbrug hårdt. Omfordelingsstøtten kan være med til at sikre mangfoldighed og mere liv på landet, og derfor er den vigtig for os at kæmpe for i Familielandbruget og vores medlemmer.

Det er ikke alle foreninger under Landbrug & Fødevarer, der synes, at omfordelingsstøtten er en god ide. Derfor er vores lokale foreninger adskillige gange ude og præge det politiske, både på Christiansborg, men også ude i lokalsamfundet. Vi stiller spørgsmål og tillader os at undre os over at fremtidens landbrug skal leve og ikke bare overleve.

Bruttoarealmodel

Familielandbruget har kæmpet hårdt for, at bruttoarealmodellen bliver en del af den kommende EU-landbrugspolitik (CAP-reformen). Modellen går ud på, at landmænd også kan få hektarstøtte, selv om de overlader jord til naturen. Det betyder, at man eksempelvis ikke bliver straffet økonomisk for at lade markområder stå med urørt natur. Modellen vil dermed gavne både biodiversiteten, naturen og landmanden.

Regelforenkling 

Mindre bureaukrati vil være en fordel for alle landmænd, både store og små. Vi lægger et stort politisk arbejde i at begrænse antallet af regler, og ikke mindst at gøre dem så klare som muligt for vores medlemmer. Vi går ind for regeldifferentiering og for, at reglerne gøres proportionale med landbrugets størrelse.

Vi arbejder ud fra tanken om en fair behandling, og for at sikre glæden ved landbruget og mangfoldigheden i landbrugserhvervet. Konkret arbejder vi for at:

  • mindske antallet af regler,
  • gøre reglerne så enkle og forståelige som muligt,
  • gøre reglerne proportionale med brugets størrelse,
  • egenkontrol oftere erstatter offentlig kontrol.

Naturpleje

Naturpleje skal være lønsomt og mere enkelt. Det giver rigtig god mening at pleje naturen - både for naturen, dyrene og biodiversiteten. Derfor skal det være let og ligetil at udføre naturpleje, for både store og små bedrifter.

Jordfordeling

Den multifunktionelle jordfordeling kan gavne både produktion, klima, natur, livet på landet og mangfoldigheden i landdistrikterne. Derfor arbejder Familielandbruget for at fremme jordfordeling.

Generationsskifte og finansiering

Familielandbruget var bl.a. medvirkende til at gøre sælgerpantebrevene til en realitet i 2019. Sælgerpantebrevene gør det nemmere at handle landbrugsejendomme, både for sælger og køber. De bidrager både til flere handler og tiltrængte generationsskifter i erhvervet, og letter samtidig finansieringen.

Verdensmål

Familielandbruget arbejder på at gøre FN's verdensmål til hverdagsmål. Vi har fokus på fire af de 17 mål:

  • stop sult - via bæredygtig udvikling i landbruget,
  • kvalitetsuddannelse - ved at tage aktivt ansvar for, at næste generation forstår sammenhængen mellem produktion og natur. Det gør vi bl.a. ved at samarbejde med 4H og folkeskolerne omkring uddannelse i bæredygtig madlavning og besøg hos økologiske landmænd,
  • klimaindsats - vi landmænd lever af naturen, og det er ambitionen at aflevere den i bedre stand, end da vi modtog den,
  • livet på land - via bæredygtig udvikling og bedre betingelser for biodiversiteten, samt afvanding og vanding, så markerne fortsat kan dyrkes.

Registrering af jordkøb

Hos Familielandbruget tror og arbejder vi på, at selvejet fortsat vil være den væsentligste ejerform i dansk landbrug i fremtiden. Selvejet er med til at styrke lokalsamfundet ved, at ejerne inklusive familie bor på ejendommen og dermed tager del i de lokale institutioner, foreninger mv.

Vi arbejder bl.a. for bedre etableringsvilkår for den yngre generation. Pantebrevsmodellen, som vi fik med i Finansloven 2019, er et eksempel herpå.

Afvanding og markvanding

Vi har brug for en fremtidssikret løsning på afvanding og markvanding i det åbne land. Familielandbruget bringer ofte emnet på banen for både folketings- og lokalpolitikere, så det ikke drukner i mængden af andre opgaver. Familielandbruget samarbejder desuden med kommuner og lokale vandlag. Udfordringen med vandmængderne skal løses på tværs af kommunegrænser og politiske partier, og det haster! 

Rimelige vilkår på §3-arealer

Naturbeskyttelseslovens §3 omfatter en række naturtyper, f.eks. eng, overdrev og strandeng. De bruges ofte til f.eks. afgræsning og slæt. Derfor kan det samme areal både være registreret som mark og som beskyttet natur. Familielandbruget kæmper for rimelige vilkår på §3-arealerne, så de fortsat kan anvendes til landbrug.

Udvalg og fonde

For at sikre fokus på alle mærkesagerne har Familielandbruget repræsentanter fra de forskellige foreninger, der sidder med i flere udvalg med hver sit formål.

Familielandbruget bestyrer også 3 fonde, der hænger godt sammen med Familielandbrugets foreningers arbejde og fokus. Læs mere om fondene her: Fonde