Familielandbruget

Det gode liv på landet

Familielandbrugets vision og ambition

I Familielandbruget har vi ambitioner om at skabe mulighed for at eje og drive en mindre bedrift (selveje). Rammerne skal være til stede for det gode liv på landet - også som deltidslandmand. Vi vil skabe stolthed over erhvervet, uanset bedriftens størrelse.

At være til stede i hele landet og favne bredt (mangfoldighed). Fokus på bæredygtig og lokal produktion skal være mulig (rimelige produktionsvilkår). Der drives landbrug i pagt med naturen og der tage socialt ansvar for lokalsamfundet.

- At skabe mulighed for at eje og drive en (mindre) bedrift.

- At rammerne er tilstede for et attraktivt liv på landet også som deltidslandmand.

- At skabe stolthed over erhvervet.

- At være til stede i hele landet og favne flere.

- At bæredygtig og lokal produktion er muligt.

- At der drives landbrug i pagt med naturen og klimaet.

- At tage socialt ansvar for lokalsamfundet.

Nedenfor har vi uddybet nogle af Familielandbrugets ambitioner.

Det gode liv på landet

Familielandbruget sætter familien i centrum og vi ønsker, at bevare de lokale samfund, hvor den daglige trivsel og en positiv økonomi går hånd i hånd. Vi arbejder for at styrke de levevilkår, som beboerne i landdistrikterne bydes. Vi mener, at alle på landet er en vigtig forudsætning for både mangfoldigheden, økonomien og befolkningen i de lokale samfund. Det gælder alle størrelser af landbrug som heltidsbrug, deltidsbrug og fritidslandbrug.

Konkret arbejder vi for at:

 • styrke levevilkårene og lokalsamfundene i landdistrikterne,
 • sikre, at landdistriktsmidlerne udbetales til gavn for dem, der bor på landet,
 • bevare flest mulige bæredygtige landbrug også i fremtiden,
 • styrke sammenhængen og forståelse mellem land og by.

Mangfoldighed

I Familielandbruget respekterer vi hinanden og kan rumme hinandens forskelligheder. Bevarelse af mangfoldigheden står derfor højt på vores prioriteringsliste. Alle medlemmer er væsentlige – hvad enten de er til økologi, det traditionelle landbrug med 3 eller 1000 malkekøer eller til landboturisme eller egen gårdbutik. Vi er ikke smagsdommere for, hvad der er godt for den enkelte landmand og dennes familie. Det står enhver frit at følge egne mål og visioner.

Konkret arbejder vi for at:

 • gøre det muligt for den enkelte at forfølge egne mål og visioner,
 • bevare muligheden for nichelandbrug, heltidsbrug, deltidsbrug og fritidslandbrug – især via selvejet.

Selvejet

Vi tror på, at selvejet fortsat vil være den væsentligste ejerform i dansk landbrug i fremtiden. Selvejet vil medvirke til bedre muligheder for etablering og generationsskifte i landbruget. Derfor vil vi, via selvejet, arbejde for bedre vilkår for den yngre generation af landmænd. Selvejet vil også være med til at styrke det lokale samfund ved, at ejerne bor på ejendommen.

Konkret arbejder vi for at:

 • skabe bedre etableringsvilkår for den yngre generation bl.a. via pantebrevsmodellen, som vi fik med i Finansloven 2019. Den gør det nemmere for unge og nye landmænd, at etablere sig, idet avancebeskatningen betales i takt med, at gælden afdrages og ikke ved oprettelsen,
 • reducere diverse omkostninger og afgifter, især for førstegangskøbere,
 • kapitalfonde ikke skal være den bærende finansieringsform, men vi accepterer, at de for den enkelte kan fungere som et godt supplement,
 • skabe bedre muligheder for finansiering i landdistrikterne.

Rimelige produktionsvilkår

Familielandbruget værner om mulighederne for at drive landbrug ved, at sikre rimelige produktionsvilkår og rammevilkår. Landbrug & Fødevarer gør det rigtig godt - vi vil bare lidt mere! I Familielandbruget arbejder vi for en solidarisk og fair behandling af alle. Og selvom vi går ind for lige vilkår for alle, fordrer en fair behandling nogle gange, at der forskelsbehandles.

Konkret arbejder vi for:

 • rimelige produktionsvilkår, der gælder for alle landmænd, såsom at afskaffe overimplementering af EU-regler,
 • omfordelingsstøtte - et højere EU-tilskud til alle landmænd for de første 60 ha, som hjælp til nyetablerede og til at dække basisudgifter for administrativt ’bøvl’,
 • en ens afregning hos andelsselskaberne af kunder med ensartede produkter og mængder,
 • at administrationsbidraget ved realkreditlån skal afspejle den reelle risiko.

Lyder det som noget der er interessant for dig og kan du se hvor vigtig det er at du er medlem af Familielandbruget? Så kom med og bliv medlem - vi glæder os til at tage godt imod dig og din familie.